תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר הסחר האלקטרוני של חברת מודקום ישראל.
1. אתר האינטרנט "modecom.co.il" (להלן: "האתר"), מופעל ע"י חברת יאיר ישראל קפלן, ע.מ 300123148 (להלן: "החברה").
2. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים מסוגים שונים לרבות מוצרי חשמל, מוצרי אלקטרוניקה, מולטימדיה , מחשוב וכד' (הכול להלן: "המוצרים"), ע"י קהל הגולשים באינטרנט.
3. הגולש יוכל לרכוש באמצעות האתר מוצרים ומותגים של חברת "volcano"  "modecom" "logic" להלן המותגים והמוצרים  המיובאים בבלעדיות ע"י חברת "יאיר ישראל קפלן" 
4. כל הזמנה ואספקה של מוצר מהאתר, כפופה לקיומו במלאי. המחירים ותנאי התשלום מיועדים לרכישה באתר בלבד.
5. ההשתתפות במכירות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה. על הגולש המבקש להשתתף במכירות לעמוד בתנאים הקבועים בתקנון במצטבר.
6. קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
8. תקנון זה הוכן בהתאמה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן: "חוק הגנת הצרכן" או "החוק")
9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין חוק הגנת הצרכן תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
10. התכנים המועלים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות במדיה סלולארית/טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר מלבד האתר, והוראות תקנון זה יחולו בכל מדיה כאמור.
11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
12. השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
13. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשתמע.

13.1 חברת "יאיר ישראל קפלן" הינה היבואן הבלעדי, הבעלים על זכויות המסחר, ההפצה, והשיווק של המותגים "volcano gaming" ו "modecom" כל שימוש בסימן המסחרי ברשת האינטרנט או בכל פלטפורמה שיווקית/מסחרית אחרת ב"און ליין" או ב"אופ ליין" דרושה אישור והסכמה מראש בכתב מחברת "יאיר ישראל קפלן" להלן היבואן הרשמי של המותגים "volcano gaming" ו "modecom" 

הגדרות
14. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, את הפירוש שרשום לצידם:
• "האתר" – לרבות כל חלק ממנו.
• "החברה" – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.
• "תוכן" – כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות טקסטים, באנרים, צילומים, תמונות, מחירים וכו'.
• "לקוח"- גולש שרכש מוצר באמצעות האתר, ההזמנה אושרה ע"י החברה והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי.
• "החוק"- חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
• קבוצה ייחודית – ציבור צרכנים בעל מאפיין אחד או יותר דומים: לדוגמה קב' הסטודנטים
• "מכירה מיוחדת" – כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן " – "מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן"

תנאים לכשירות הגולשים באתר
15. רשאי לרכוש דרך האתר אך ורק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:
15.1. כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
15.2. הגולש קרא את תקנון האתר ואישר את תוכנו בדרך שנקבעה באתר.
15.3. ברשות הגולש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת בישראל.
15.4. ברשות הגולש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
15.5. כל רכישה סיטונאית טעונה אישור החברה בכתב.
16. כל רכישה דרך האתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים באתר.
17. החברה תהא רשאית למנוע מגולש שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
18. הגולש יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.
19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע מגולש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים במודע, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.

פרטי המכירה- כללי
20. לכל מוצר המפורסם באתר יוצגו פרטי המכירה כדלקמן:
20.1. השם המסחרי של הספק ופרטיו
20.2. שם המוצר
20.3. מחיר המוצר
המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
20.4. סוג המכירה
20.4. מפרט המוצר
20.5. פרטי אחריות ואספקה
20.6. תנאי תשלום
20.7. דמי משלוח
20.9. סטאטוס המוצר (חדש/מחודש/מציאון*) – מוצר ממציאון הינו מוצר שנמכר בהנחה בשל פגם קוסמטי שאינו פוגע באיכות השימוש של המוצר , בטיבו ו/או בבטיחותו.
20.10.תמונה – למען הסר ספק, יובהר כאן כי התמונות המוצגות באתר לצד המידע אודות המוצר הן להמחשה בלבד.
20.11 כל פרט רלוונטי אחר

רישום באתר לצורך הזמנה
21. לצורך ביצוע הזמנה של מוצר, יידרש הגולש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, ולאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון (להלן: "הרישום לאתר").
22. במסגרת הרישום לאתר על הגולש למסור פרטים אישיים: שם, מס' תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע ההזמנה.
23. גולש שאינו מעוניין למסור פרטי כרטיס האשראי באתר, יוכל לסמן באתר במסגרת תנאי התשלום- עסקה טלפונית, ואזי פרטי כרטיס האשראי ימסרו טלפונית לנציג שירות של החברה אשר יצור קשר עם הגולש לפי מספר הטלפון שישאיר המשתתף. ידוע למשתתף כי כל שיחות הטלפון עם האתר מוקלטות לצורך בקרה, ובעצם פנייתו הטלפונית לאתר לצורך מסירת הפרטים הוא נותן את הסכמתו לכך שהשיחה תוקלט. (בשיחת טלפון).
24. ככל שתאושר הזמנת הגולש ע"י החברה על בסיס הפרטים האישיים והאחרים שמסר, ותתבצע רכישה, יחשב הגולש משלב זה – כלקוח.
25. על מנת שההזמנה תאושר ותבוצע ביעילות ובמהירות, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.

אישור ההזמנה ע"י החברה וחברת האשראי
26. אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור החברה ואישור מחברת כרטיס האשראי של הגולש שאת פרטיה הוא יעביר במסגרת הרישום או ימסור טלפונית לחברה (להלן: "חברת האשראי"). החברה תקבל אישור מחברת האשראי על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.
לא ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי נטען.
27. עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תימסר הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסרה לחברה, כי העסקה אושרה או סורבה ע"י חברת האשראי.
28. ההזמנה תחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור החברה וחברת האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
29. בעת קבלת המוצר, על בעל כרטיס האשראי להציג תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הכוללת מספר ת.ז. כדוגמת רישיון נהיגה או דרכון וכן לחתום על תעודת משלוח.
משלוח הודעת גילוי ללקוח לאחר אישור העסקה
30. בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח ולאחר החיוב יקבל הלקוח הודעה "טופס גילוי נאות" בדואר האלקטרוני (להלן: "הודעת הגילוי").
31. הודעת הגילוי תכלול:
31.1. השם, מספר הזהות/מספר התאגיד והכתובת של הספק בארץ ו/או בחוץ לארץ.
31.2. התכונות העיקריות של המוצר או של השירות.
31.3. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה.
31.4. האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה.
31.5. שם היצרן וארץ ייצור של המוצר.
31.6. מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.
31.7. תנאים נוספים החלים על העסקה, ככל שקיימים.
משלוחים ומועדי אספקה
32. מרבית המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר, יסופקו ללקוח ע"י החברה ו/או מי מטעמה ו/או ע"י הספקים ו/או מי מטעמם, לפי העניין.
33. למידע אודות מדיניות המשלוחים של החברה, יש ללחוץ על כאן
34. על אף האמור לעיל, תנאי משלוח של מוצרים המסופקים ישירות על ידי ספק חיצוני יצוינו בדף המוצר.
35. דמי משלוח – ככל שיגבו דמי המשלוח, אלה יפורטו הן בדף המוצר והן בטופס הגילוי ללקוח.
התקנות בבית הלקוח
36. במידה ולקוח יהיה מעוניין בביצוע התקנה של המוצר שנרכש על ידו, ואם ההתקנה היא חלק מהשירות הניתן על ידי הספק, ההתקנה תבוצע רק ע"י הספק ו/או מי מטעמו בתמורה ובכפוף לתנאים שיקבעו ע"י הספק.
37. כל התקנה תהא באחריותו הבלעדית של הספק ו/או מי מטעמו אשר ביצעהּ.
38. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לביצוע ההתקנה, איכותה ו/או עלותה, ולא תהא לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין ללקוח בגינה.
39. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה שתידרש התקנה של מכשיר בבית הלקוח, על הלקוח לוודא תחילה כי קיימת אפשרות לבצע את ההתקנה עפ"י הנתונים הקיימים בביתו ו/או המוצרים שנרכשו על ידו, והעלויות הכרוכות בכך.

סוגי המכירה באתר
40. מכירה פתוחה
40.1. במכירה פתוחה, מחיר המוצר נקבע מראש על ידי החברה.
40.2. המכירה פתוחה לכל גולש והיא מוגבלת בזמן, ובכמות הפריטים המוצעים למכירה.
40.3. יובהר כי נתוני מלאי זמין לכל מוצר מתפרסמים באתר, ומשתנים מעת לעת.
40.4. המחיר המוצג באתר במכירה פתוחה הנו המחיר הקובע. למחיר הקובע יתווספו דמי משלוח ככל שקיימים וכפי שיפורסם בפרטי המכירה.

40.5
40.6. לאחר שגולש לחץ על הלשונית "פרטים נוספים", יעבור המשתתף למסך המפרט את פרטי המכירה, כאשר בתחתית הדף יופיע "טופס הזמנה", בו הוא יתבקש להשלים את כל פרטיו, וכן פרטי כרטיס האשראי שלו.
40.7. בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, המשתמש יחויב ולאחר החיוב הלקוח יקבל את הודעת הגילוי בדואר האלקטרוני.
41. מכירה לקבוצה ייחודית
41.1. החברה תהא רשאית להציע לגולשים המשתייכים לקבוצה ייחודית לרכוש מוצרים ספציפיים בהנחות ו/או בהטבות מיוחדות.
41.2. החברה תהא רשאית לבדוק אם הגולש נמנה עם הקבוצה הייחודית.
42. מכירה מיוחדת
. במכירה מיוחדת יוקצה מלאי סביר של המוצר/המוצרים הכלולים בה, ויתפרסמו נתוני מלאי מינימום המוצעים למבצע.

אחריות ושירות לאחר המכירה
43. מוצרים אלקטרוניים וחשמליים חדשים שמחירם מעל 150 שקלים נהנים מאחריות יצרן/יבואן לפי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס"ו- 2006, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
44. ניתן לעיין בתנאי האחריות של כל מוצר לפני רכישת המוצר, במסגרת פרטי הרכישה של המוצר.
45. תנאי האחריות לגבי כל מוצר יפורטו בהודעת הגילוי שתימסר ללקוח.
46. תעודת אחריות ומדבקת אחריות של היצרן/היבואן תימסרנה ללקוח יחד עם המוצר לפי חוק ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן.

מוצרים שאזלו מהמלאי
47. כל ספק/יצרן /יבואן אחראי לעדכן את כמות הפריטים המצויים במלאי והעומדים למכירה, והחברה לא תהא אחראית לקיומם במלאי של המוצרים אצל כל ספק/יצרן/יבואן, למעט המוצרים שהיא מייבאת.
48. החברה עושה כל מאמץ להציג באתר את המוצרים הקיימים במלאי אצל כל ספק בזמן אמת. אולם, לעיתים אוזל המלאי של מוצר מסוים לפני שהוא הוסר מהאתר.
49. במקרה שמוצר אזל מהמלאי לפני שהוא הוסר מהאתר, הגורם הרלוונטי בחברה יצור קשר עם הלקוח, ויציע לו מוצר חלופי שמחירו זהה ככל שניתן.
50. לחלופין, החברה תציע לבטל את העסקה.

ביטול הזמנה
51. ניתן לבטל הזמנה בתוך 24 שעות ממועד ביצועה.
בחלוף מועד זה, על הלקוח המבקש לבטל עסקה לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף "ביטול עסקה" המפורט בתקנון זה.

ביטול עסקה
52. לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ-עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן.
עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר
ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, וללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

על פי סעיף 14 ג (ג) 14 ג1 (ג) לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקאות מכר במקרים האלה:
52.1. עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצא לבין הפרטים המפורטים בטופס הגילוי ו/או באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה.
במקרה הזה, לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול לעסקה.
בנסיבות המנויות בסעיף 52.1. הלקוח יעמיד לרשות החברה את המוצר האמור במקום בו הוא נמסר לו, ויודיע לחברה על כך.
החברה תהא אחראית לאסוף את המוצר נשוא הביטול.
52.2. ככל שהלקוח מבקש לבטל עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.
בנסיבות המנויות בסעיף 52.2. הלקוח יחזיר את המוצר לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

מועדים לביטול עסקה
52.3. בעסקת מכר מרחוק הצרכן יכול לבטל את העסקה – מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום חזרה לשגרת עבודה רגילה , או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי המאוחר מביניהם;
52.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהעסקה שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי העניין, לפי המאוחר. ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
52.5. במקרים המנויים בסעיף 52.4, תהא החברה רשאית לבקש מהלקוח לקבל עותק במייל ו/או בפקס של:
52.5.1. תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
52.5.2. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
52.5.3. תעודה המעידה על כך שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
52.5.4. תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק;

עסקאות שלא ניתן לבטלן
52. לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:
52.1. טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
52.2. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.
52.3. מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח*.
52.4. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
*יובהר כאן כי לא ניתן לבטל עסקת מחשב נייח או נייד שהורכב ו/או יוצר על פי דרישות ספציפיות של הלקוח.

ביטול הזמנה ו/או עסקה ע"י החברה
53. החברה רשאית שלא לאשר הזמנה ו/או לבטל עסקה בין היתר במקרים הבאים:
53.1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות אחרת חריגה ומהותית שנעשתה בתום לב בהצגת פרטי המכירה של מוצר ו/או השירות .
53.2. עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין .
53.3. אם יתברר כי במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
53.4. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
54. החברה תשלח הודעה על ביטול הרכישה ללקוח בדוא"ל שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
55. במידה ונשלח אישור הזמנה ו/או אישור עסקה ביחס לעסקה שבוטלה, תימסר על כך הודעה לספק שבאחריותו לספק את המוצרים ו/או השירותים נשוא העסקה. במקרה זה העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בעלות הרכישה.
56. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור לעיל .

הדרכים למסירת הודעות ביטול
57. בהתאם לקבוע בסעיף 14ט (א) לחוק, הלקוח ימסור הודעה בדבר ביטול העסקה באחת מהדרכים הללו:
58. בע"פ או בהודעה  במספר הטלפון של שירות הלקוחות 050-2052225
59. בדואר רשום לכתובת : מנחם בגין 144 תל-אביב לכבוד: חברת מודקום ישראל
60. בדואר אלקטרוני הבא [email protected] 
62. (5) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה – (לצרף לינק הביטול מהדף הראשי).

אבטחת מידע
החברה נעזרת בשיטות ההצפנה והאבטחה המתקדמות ביותר מסוגן בישראל ובתקן PCI DSS כדי לשמור על המידע האישי של המשתמשים ו/או הלקוחות.

הגבלת אחריות החברה
66. החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים ישירים שייגרמו ללקוח או מי מטעמו שרכש מוצר באמצעות האתר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף מכל מין וסוג שהוא.
67. מבלי לפגוע באמור לעיל, גבולות האחריות של החברה לכיסו נזק ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, מוגבלות לסך השווה לכפל שווי המוצר שנרכש.
68. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
69. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז תל-אביב המוסמכים לדון בעניין.

זכויות יוצרים

70. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
71. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse  engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
72. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
73. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

פרטי החברה מפעילת האתר
74. למידע אודות האתר, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם מחלקת שירות לקוחות בטלפון שמספרו: 050-2052225, או בדואר אלקטרוני [email protected].

75. פרטי החברה מפעילת האתר:
"יאיר ישראל קפלן"
ע.מ 300123148
כתובת מנחם בגין 144 ת"א 

72. אני מאשר כי קראתי את תקנון החברה.

73. לביטול עסקה אנא שלחו את עקבו אחרי הוראות ושגרו בקשתכם בעמוד זה: https://modecom.co.il/ביטול-עסקה/